Jesteśmy założycielkami Stowarzyszenia Zaangażowanych Odważnych Kobiet

od 2013 roku członkini SKK pełnomocniczka WKK od 2016 r. Pomysładowczyni i współorganizatorka IX SKK w Poznaniu w 2017 r. Współorganizatorka i prelegentka wielu warsztatów, szkoleń dla kobiet, kongresów dla kobiet, które były finansowanie z samorządów miasta, powiatu, województwa oraz przy udziale firm i osób prywatnych. W 2019 została finalistką Poznanianki roku, a w 2014 była finalistką VI Edycji Bizneswoman. Od lat działa jako wolontariuszka w ramach WKK. Z zawodu specjalistka zarządzania i marketingu, Coach, trenerka biznesu, od 15 lat pracuje w branży ogrodniczej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 prawniczka, notariuszka, działaczka społeczna, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, posłanka na Sejm IX kadencji.

księgowa, przez wiele lat managerka domu, aktualnie pracuje, dba o rozwój osobisty, działa społecznie.

psycholożka, wykładowczyni psychologii Uniwersytecie Medycznym w poznaniu oraz Akademii Humanistyczno- Społecznym w Łodzi, współorganizatorka kampanii „Stop depresji”

filolożka duńska, literaturoznawczyni, profesorka w Katedrze Skandynawistyki UAM, współorganizatorka wielu wydarzeń popularyzatorskich i kulturalnych, w tym poznańskiego festiwalu Pora na Skandynawię, feministka

obszar: historia, kultura i literatura Skandynawii, duńskie rozwiązania społeczne

Od 2004 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od 2008 roku jest partnerem zarządzającym w spółce Degórski Golusińska i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska w Poznaniu, gdzie wykonuje zawód adwokata.  W latach 2013-2020 była Sekretarzem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, od 2020 roku jest Skarbnikiem Izby. Jest także członkiem Komisji ds. Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a od 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej tej komisji.

Od 2019 roku jest Prezesem Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest także członkiem Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także członkiem komisji wizerunkowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Od 2020 roku Przewodniczy Komisji do spraw równego traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od kilku lat jest także wykładowcą dla aplikantów adwokackich. Trzykrotnie była delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Od 2013r jest mediatorem. Aktualnie jest także stałym mediatorem wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu, aktywnie działającym w zakresie propagowania mediacji. Jest członkiem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA w Warszawie. Poza ukończeniem studiów prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie mediacji (2019) UAM w Poznaniu, a także studia podyplomowe profesjonalny mediator gospodarczy  UAM w Poznaniu 2020).

Oprócz aktywności na polu zawodowym adwokat Katarzyna Golusińska jest aktywna również na polu naukowym – w 2017 obroniła pracę doktorską. W latach 2004-2021 była nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego jak i Członkiem Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Adw. Golusińska działa także poza samorządem zawodowym. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań, które wspiera różnego rodzaju inicjatywy jak pomoc Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czy Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu. Aktywnie działa także w Radzie Rodziców jako Vice Przewodnicząca w SP 54 w Poznaniu, gdzie uczęszczają jej dzieci.

obszar: historia, kultura i literatura Skandynawii, duńskie rozwiązania społeczne

Misja

Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, społeczna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz społeczności lokalnej, a także podnoszenie jakości życia kobiet i świadomości społecznej w zakresie równego traktowania.

Główne cele

Głównymi celami SZOK są:

 1. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich środowiska; 
 2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, tworzenie, rozwijanie i propagowanie standardów działań obywatelskich;
 3. tworzenie platformy wymiany myśli, poglądów, wiedzy i doświadczeń;
 4. promocja i organizacja wolontariatu;
 5. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości kobiet; społecznej odpowiedzialności organizacji i ekonomii społecznej;
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności kobiet, rozwiązywanie problemów rynku pracy;
 7. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii; prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji;
 8. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 9. pomoc społeczna, w tym rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. rozwój współpracy międzynarodowej, na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. działalność charytatywna i dobroczynność;
 13. ochrona i promocja zdrowia;
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej;
 16. wspieranie i rozwój demokracji
 17. I inne.

2021 Created by SZOK